Projekt UE – 0521 CG7

Cavitel Poland Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Tytuł projektu badawczo – rozwojowego:
OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI 3-WARSTWOWEJ FOLII OPAKOWANIOWEJ EKO FOTODEGRADOWALNEJ ORAZ PROTOTYPU LINII DO PRODUKCJI TEJ FOLI
Wartość projektu: 1 000 000 zł
Wartość dofinansowania: 800 000 zł
Okres realizacji: 07.2019 – 11.2020

Cel i opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 3-warstwowej folii opakowaniowej EKO fotodegradowalnej oraz prototypu linii do produkcji tej foli. Opracowana w wyniku prac badawczo-rozwojowych technologia produkcji folii opartej na bazie materiałów biodegradowalnych oraz prototyp linii stanowią innowację produktową. Nowość rezultatów projektu (prototypy linii do produkcji folii), w porównaniu do ofert wiodących konkurentów maszyn i urządzeń dla przemysłu, należy rozpatrywać w skali europejskiej. Istotą rozwiązania technologicznego jest skład folii opakowaniowej HDPE, który oparty jest głównie na minerałach, który klasyfikuje surowiec do grupy materiałów biodegradowalnych.

Dotychczas znane są rozwiązania technologiczne, tj. linie technologiczne gwarantujące wysoką jakość produktu oraz wysoką wydajność, w tym rozwiązania technologiczne produkcji folii 1, 2 i 3-warstwowych z dodatkiem minerałów. Rozwiązania te oparte są jednak na zastosowaniu w składzie: polipropylenu (PP) w ilości ok 5%, który ułatwia pamięć sztywności folii; talku, który nie jest korzystny dla produktów do kontaktu z żywnością; czy stearynianu wapnia.

W wyniku przeprowadzonych prac B+R powstaną nowe, dedykowane potrzebom rynku rozwiązania produktowe i technologiczne, dotychczas na nim niedostępne. Założeniem Zespołu Projektowego jest opracowanie składu biodegradowalnej „oddychającej” ekofolii nie zawierającej polipropylenu, poliamidu i talku oraz technologii jej wytwarzania. Wdrożone rozwiązania technologiczne przewyższać będą obecnie stosowane w procesie produkcji folii rozwiązania technologiczne.

Wdrożenie technologii do praktyki przemysłowej ma na celu zastąpienie stosowanych obecnie technologii produkcji, przyjazną dla środowiska, bezodpadową metodą laserowego znakowania.

Cavitel     Poland     Spółka     z       ograniczoną    odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii wytwarzania granulatu BCF EKO na bazie polimeru poliolefinowego HDPE”.

Celem projektu jest opracowanie granulatu GRANUL MAX BCF 7 wypełnionego węglanem wapnia oraz opracowanie rozwiązań technologicznych i prototypu linii do granulacji materiałów polimerowych z dodatkiem napełniaczy naturalnych.

Wartość projektu: 5 565 672,35zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 629 352,12 zł